Kateketens dag i Rom

Påven bjuder in kateketer från hela världen till en helg i Rom, den 8-10 september. 

Det blir föredrag, bibelstudier och samtal om hur kyrkan förstår kallelsen att vara kateket. 

Anmälan och schema kommer snart att läggas ut på https://www.pcpne.va/ senast den 30 juli.

Stockholms katolska stift eller KPN bidrar inte ekonomiskt till resan, men kanske kan du som kateket be din kyrkoherde om ett bidrag från församlingen för att kunna åka på detta viktiga och inspirerande möte. 

Schema: 
THIRD INTERNATIONAL CONGRESS ON CATECHESIS
THE CATECHIST, WITNESS OF THE NEW LIFE IN CHRIST
Kateketen, ett vittne om det nya livet i Kristus
Rom, september 8-10, 2022

TORSDAG, 8 SEPTEMBER
- 16.00 Inledande bön
- 16.15 The Catechist, Witness of the New life in Christ / Kateketen, ett vittne om det nya livet i Kristus
H.E. Most Rev. Rino FISICHELLA, President PCPNE
- 16.45 “Called to freedom”/"Kallad till frihet" (Gal 5,13): the kerygma and new life 
- 17.30 Kaffepaus
- 18.00 Antiquum ministerium, påvens nya tjänst för permanenta kateketer 
- 18.45 Dialogue with Presenters, samtal

FREDAG. 9 SEPTEMBER, 2022
- 08.30 Den heliga mässan vid Heliga stolens altare, Peterskyrkan
- 09.30 Kaffepaus
- 10.00 Personal Freedom and Ecclesial Consciousness / Personliga frihet och kyrklig medvetenhet 
- 10.45 The Ten Commandments and the Beatitudes: catechesis at the service of
conscience formation / De tio budorden och saligprisningarna: katekes som tjänar fostran av samvetet
- 11.30 The contribution of catechesis for ecclesial and social renewal / Kateketens bidrag till en kyrklig och social förnyelse

- 16.00 Djupdykning på olika språk, engelska, franska, italienska och spanska
• Christian formation in the face of end of life questions - Kristen bildning inför frågor om etiska livsfrågor
• Difference and reciprocity between men and women: gender ideology - Likheter och skillnader mellan kvinnor och män, genderideologi
• Responsibility and participation in social life - Ansvar och deltagande i det sociala livet
• Truth, communication and the digital question - Sanning, kommunikation och frågan om det digitala
• Ecological education for the care of the ‘common home’ - Miljöbildning, om vården av vårt gemensamma hem

- 18.00 Cultural Performance - Kulturuppträdande 

LÖRDAG, 10 SEPTEMBER, 2022
- 9.00 Opening Prayer - Morgonbön
- 9.15 “Joyful messengers of challenging proposals” / Glada budbärare av utmanande förslag
Catechesis, morality and holiness / Katekes, moral och helighet
- 10.00 Catechesis and morality: some pastoral experiences / Katekes och moral, några pastorala erfarenheter
- 11.00 Kafferast
- 11.45 Audiens med påven Franciskus 

Ladda ned PDF