Nytt kateketiskt direktorium betonar evangelisationen

Påvliga rådet för främjandet av ny evangelisation har släppt ett nytt direktorium för katekes, med riktlinjer om hur man förmedlar evangeliet och kyrkans lära i vår tid.

Vatikanen presenterade ett uppdaterat kateketiskt direktorium på torsdagen 25 juni. Påven Franciskus hade gett det sitt godkännande den 23 mars 2020, på dagen då kyrkan firar den helige Toribio Alfonso av Mongrovejos, som på 1500-talet gav evangeliseringen och katekesen en ny impuls. Dessa direktiv är en uppföljare av det allmänna direktoriet från 1971 och det för katekesundervisningen från 1997, som båda utfärdades av den Påvliga Prästerskapskongregationen.

Fokus på evangelisation

Det nära bandet mellan evangelisering och katekesundervisningen är det nya direktoriets särskilda fokus. Direktoriet understryker att varje döpt person är en missionär som är kallad att finna nya vägar att kommunicera tron på, genom engagemang och ansvarskänsla. Direktoriet ger tre grundprinciper för evangeliseringen: vittnesbörd, barmhärtighet och dialog.

På torsdagen presenterades direktoriet på italienska, men det är redan färdigt på ytterligare sex språk i tio utgivningar, i allt från spanska för Latinamerika till amerikansk engelska. Det nya direktoriet omfattar 300 sidor och är uppdelat i 3 delar och 12 kapitel.

Utbildning av kateketer

Den första delen, Katekes i kyrkans evangeliserande uppdrag, behandlar utbildningen av kateketer och betonar att för att bli en bra kateket, måste man först ”katekiseras”. En kateket är ett trovärdigt trosvittne, Man understryker att kateketen ska arbeta med en missionsanda som präglas av tacksamhet, engagemang och integritet, i motsats till en steril pastoral trötthet eller individualism.

En kateket måste även vara vaksam i sitt uppdrag för att garantera att varje person skyddas, särskilt minderåriga och de mest sårbara.

Kateketisk process

Den andra delen, Kateketisk process, understryker vikten av en djup och effektiv kommunikationsmodell. Ett förslag på denna modell är berättelsen, för att väva samman Jesu historia, tron och människans liv; men även konsten, då kontemplationen av skönhet kan leda till möte med Gud; och musiken, särskilt den sakrala, som väcker längtan efter Gud i människans hjärta.

Familjens roll

Familjens roll framgår klart. I familjen blir evangeliseringen och tron levande på ett enkelt och spontant sätt, och det är i familjen som man formas i ödmjukhet och medlidande.

Inför de irreguljära livssituationer som präglar dagens samhälle, uppmanas de kristna att finnas där för andra, att lyssna på dem och visa förståelse, för att hjälpa dem att återvinna tillit och hopp, och på så sätt övervinna ensamhet och diskriminering.

En inkluderande kultur

Mottagande och erkännande är nyckelord som ska utmärka katekesen. Personer med funktionsnedsättning ska tas emot som en stor gåva, då de vittnar om det mänskliga livets grundläggande sanning. En annan kategori som man tar upp i direktoriet är migranterna, som långt från sina hemländer, riskerar att hamna i en troskris. Även här ska katekesundervisningen kännetecknas av mottagande och solidaritet, så att migranter får stöd i kampen mot fördomar och allvarliga faror, som människohandel.

Intagna och fattiga

I dokumentet behandlar man även fängelser, som ett autentiskt missionsområde. För intagna ska katekesen förkunna Kristi frälsning, förlåtelse och befrielse och här ska kyrkans moderliga ansikte vara synligt.

Direktoriet uppmanar till att påminna om den evangelisk fattigdom. “Även kyrkan – läser man – är kallad att leva i fattigdom, i ett fullkomligt överlämnande till Gud utan att förlita sig på världsliga medel”. Katekesen bör undervisa om evangelisk fattigdom, främjande av en broderlig kultur och en konkret medmänsklighet, som särskilt riktar sig till fattiga och marginaliserade.

Församlingar, skolor och kyrkliga föreningar

I direktoriets tredje del behandlas katekesundervisningen i församlingar, kyrkliga rörelser och andra kyrkliga föreningar. Församlingarna är förebilden för det gemensamma apostolatet och ska erbjuda en kreativ katekesundervisning som är anpassad till folkets livserfarenhet. Andra kyrkliga föreningar erkänns ha en stor evangeliserande kapacitet, som bidrar till kyrkans rikedom.

Vad gäller katolska skolor föreslår direktoriet att man går från trosinstitutioner till troskommuniteter, genom utbildningsprojekt som grundar sig på evangeliets värden. Man betonar även att religionsundervisningen skiljer sig från katekesundervisningen, men kompletterar den. Dessutom att religionen är en existentiell dimension som inte får förbises - det är föräldrars och elevers rätt att erbjudas en bred utbildning, där religionsundervisning ingår.

Kulturell och religiös pluralism

Direktoriet påpekar att ekumenisk och interreligiös dialog är ett specialområde där kateketen ska uppmuntra längtan efter enhet för att verkligen kunna vara ett redskap för evangelisering. Det handlar om att fördjupa och stärka de troendes identitet i dagens religiösa pluralism och främja deras missionsiver som trosvittnen liksom en vänskaplig dialog.

Den digitala världen och ekologisk omvändelse

Vetenskap och teknologi står i personens tjänst, betonar direktoriet, och ska användas för att förbättra människans levnadsförhållanden. Det föreslår att katekesundervisningen ska inriktas på en korrekt användning av den digitala kulturen, som har både bra och dåliga sidor, och att den ska hjälpa de unga att urskilja vad som är sant, och stå emot den så kallade ”uppkopplade omedelbara kulturen”.

Ett annat tema som tas upp i direktoriet är kallelsen till en ”djup ekologisk omvändelse” och det inbjuder till att skydda skapelsen och undvika konsumism.

Katekesundervisningen ska inspirera till att verka enligt kyrkans sociallära, med särskild uppmärksamhet på de allra svagastes rättigheter. Dessutom uppmuntrar direktoriet till lokal organisation och framtagning av undervisningsmaterial i katekesens, biskopssynodens och biskopskonferensernas tjänst och enligt indikationer och godkännande från dessa.

Publiceras med tillstånd av Vatican News i översättning av Katarina Agorelius

Intervju om nya direktoriet i EWTN:

https://www.youtube.com/watch?v=5mGstDQ5ykw&fbclid=IwAR2kxQ9uK3FMubpn3mGaB-jQ5Zu9o4IoHjBlHcDXU7fgdzYcUSfdGTrH5x8

 

 

Ladda ned PDF