All katekes ska ske i glädje - om det nya direktoriet för katekes

 

I juni presenterade det Påvliga rådet för främjandet av ny evangelisation ett nytt direktorium för katekes.Tidigare direktorier kom ut 1971 och 1997, så det är en stor händelse som kan inspirera hela kyrkans evangelisationsarbete att detta nya direktorium kommer nu.

 

En bakgrund till att man fann det nödvändigt med ett nytt direktorium är påvens skrivelse Evangelii Gaudium, som har en missionerande karaktär och ofta citeras i detta dokument. Att all katekes ”ska ske i glädje” är ett exempel på det. Man konstaterar också att mycket förändrats i vår värld sedan 1997, både globaliseringen men framförallt digitaliseringen som ger nya förutsättningar för allt evangelisationsarbete. Det nya direktoriet behåller de väsentliga innehållet i tidigare direktorier men sätter ändå nya accenter.

Liksom tidigare slås fast att katekesen är livslång och ska börja med de vuxna. Katekesen ska ses som en del av allt evangelisationsarbete och hela Guds folk är bärare av evangelisationen.

Honnörsbegrepp i detta direktorium är Guds kärlek, barmhärtighet och omsorgen om de svaga i samhället, ”optionen för de fattiga”. Ett annat återkommande ord är ”dialog”. Vi uppmanas till dialog kring tron med alla, barnen, ungdomarna, de vuxna, de marginaliserade, andra troende, och med dem som sitter i fängelse. Men dialog är även viktig med all vetenskap och med konsten och kulturerna.

Det nya direktoriet är mer dynamiskt än de två tidigare, man återkommer till att katekesen aldrig får förlora det ursprungliga kerygmat, det glada budskapet om Jesus som frälsare. Här välkomnas smågrupper och andliga rörelser i församlingens liv. Kyrkan finns till för att evangelisera. Vi ska bjuda in andra till en ”dialogens laboratorium” där vi befruktar varandra i ett möte där den helige Ande styr. Katekesen ska vara ett glädjefyllt erbjudande, utan tvång. Katekes är i första hand relation, inte information. All katekes måste nyttja barmhärtighetens språk, först genom handling, sedan genom ord (51).

Katekes med digitala urinvånare

I avsnittet om vår digitala värld diskuteras fördelar men också utmaningar med vår tids stora digitalisering. En helt ny generation (”digital natives”) växer nu upp med en självklar hemvist i det virtuella rummet. Exempelvis är man van vid kortare budskap och att kommunikation sker både genom bild och text. Många människor söker svar på livets frågor i det digitala rummet, det är därför viktigt att katekesen är levande även där. Digital kommunikation erbjuder en större möjlighet till öppen interaktion vilket är positivt och passar bättre för dagens människor. Samtidigt betonas att det virtuella mötet inte kan ersätta det verkliga mötet, den autentiska kommunikationen (217).

Även människor med funktionsvariationer kan bli kateketer

Ett viktigt avsnitt viks till katekes med funktionsnedsatta, som man anser borde få en mer framträdande plats. Den församling som upptäcker skönheten och glädjen i tron som dessa våra syskon lever i kommer att bli en rikare församling.  ”Människor med funktionsnedsättningar är kallade till att leva det sakramentala livet i dess fullhet, även i de fall de skulle lida av allvarliga handikapp”, understryker det nya direktoriet. ”Jesu närvaro manifesteras på ett särskilt sätt bland dem med funktionsvariationer, de måste ses som aktiva subjekt i församlingen” (269). Ingen får nekas att ta emot sakramenten med hänvisning till bristande rationell förståelse och att det är önskvärt att människor med funktionsvariationer själva blir kateketer (272).

Katolska Pedagogiska Nämnden och Veritas Förlag kommer att ge ut det nya direktoriet under våren 2021.

Ulrika Erlandsson

 

 

 

Ladda ned PDF